آئینه ی جد سرمدش می خواندند

آئینه ی جد سرمدش می خواندند
شق القمر مجددش می خواندند
آنقدر شبیه مصطفی بود علی
که دشمن ودوست احمدش می خواندند

شاعر: مریم حقیقت
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید