آیا شنیده اید ٬شبی ماه٬ گم شود ؟

آیا شنیده اید ٬شبی ماه٬ گم شود ؟

درسینه ی خدای غزل٬  آه گم شود!

آیا عجیب نیست که یعقوب دق کند؟

یوسف٬برهنه گردد و در چاه٬ گم شود

آنقدر آینه به تماشا نشسته است

با «بنده ای» تفاوت «الله» گم شود

وقتی که کار بگذرد از کار – حق بده!…

در زیر دست و پا٬ جسدشاه٬گم شود

وقتی «فرار» راه به جایی نمی برد

«آتش» میان خیمه وخرگاه٬ گم شود

دیگر نماز و روزه  به جایی نمی رسند

قبله نما اگر شکند ٬راه گم شود

دریای من! به ساحل خود٬هم نظاره کن!

کی «کوه» بین خرمنی از «کاه» گم شود؟

درجامعیت پرپروانه ٬شک مکن

بگذار تابه شیوه ی دلخواه٬ گم شود

بر نیزه نیز  بادموافق نمی وزد …

پیدا شود گهی رخش … وگاه٬گم شود!

q

شاید نشسته خستگی اش را به در کند …

طفل مسافری که در این راه ٬گم شود!

شاعر: احمد بابايی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید