اذان باد بگوئید بر مناره ی آب

اذان باد بگوئید بر مناره ی آب

اقامه کرده ام ایهام و استعاره ی آب

قنوت اشک بگیرید بر جنازه ی مشک

نماز موج بخوانید بر کناره ی آب

به آب دادن یک تشنه شک نباید کرد

درست نیست بگوئید استخاره ی آب

بگو رباب بگوید به جبرئیل نسیم

تکان دهد ولی آرام گاهواره ی آب

به غایتش نرسید و همیشه ناقص ماند

ببین چه زشت بود شکل بدقواره ی آب

میان خاک به سر کردن و بخارشدن

نشسته بغضم و بسته است راه چاره ی آب

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید