اگر روز است قرص ماه پس چیست؟

اگر روز است قرص ماه پس چیست؟
اگر دریاست دلو چاه پس چیست؟
اگر رزمنده، خود و جوشنش کو؟
عبا و قامت کوتاه پس چیست؟

چنین که بی قراری وای بر من
سوار بی مهاری وای بر من
علی اکبر که جوشن داشت آن شد
تو که جوشن نداری وای بر من

خدایا این پسر آیینه ی کیست؟
میان خاک این گنجینه ی کیست؟
صدای خُرد گشتن آید اما
صدای استخوان سینه ی کیست؟

شاعر: رضا جعفری
نوع شعر: چارپاره

پاسخ دهید