این پرچم عشق است که بر دوش من است ؟

این پرچم عشق است که بر دوش من است ؟

یا پاره قرآن که در آغوش من است؟

نه! نه! بگذارید بگویم این کیست:

شش ماه گل سرخ عطش نوش  من است

شاعر: محمد علی حضرتی
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید