برای ترک سر، آماده بودم

برای ترک سر، آماده بودم
از اوّل دل به مهرت، داده بودم
عموجان بر سرم، منّت نهادی
من از قاسم، عقب افتاده

شاعر:
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید