برای پرزدنت حجم آسمان کم بود

برای پرزدنت حجم آسمان کم بود
ولی به بال و پر خسته ات، توان کم بود
شتاب کردی و واماند بند نعلینت
چقدر شوق شهادت! مگر زمان کم بود؟
چرا تو را همه ی کوفه سنگ باران کرد؟
درون لشگر آنها مگر سنان کم بود؟
جمل بهانه ی خوبی به دستشان می داد
برای کشتن تو بغض نهروان کم بود
به فکر جایزه ی بردن سرت بودند
شراب خون تو در سفره های شان کم بود
نفس کشیدن تان رنگ و بوی زهرا داشت
میان سینه ی تو چند استخوان کم بود

شاعر:  وحید قاسمی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید