خبر آمد که ز معشوق خبر می آید

خبر آمد که ز معشوق خبر می آید
ره گشایید که یارم ز سفر می آید
کاش می شد که ببافند کمی مویم را
آب و آیینه بیاریید پدر می آید
نه تو از عهده این سوخته بر می آیی
نه دگر موی سرم تا به کمر می آید
جگرت بودم و درد تو گرفتارم کرد
غالباً درد به دنبال جگر می آید
راستی! گم شده سنجاق سرم، دست تو نیست؟
سر که آشفته شود، حوصله سر می آید
هست پیراهنی از غارت آن شب به تنم
نیم عمامه از آنِ به تو در می آید
به کسی ربط ندارد که تو را می بوسم
که بجز من ز پس کار تو بر می آید؟
راستی!هیچ خبردار شدی تب کردم؟
راستی لاغری من به نظر می آید؟
راستی هست به یادت دم چادر گفتی:
دختر من!به تو چادر چقدر می آید؟
سرمه ای را که تو از مکه خریدی بردند
جای آن لخته ی خون روی بصر می آید

شاعر: محمد سهرابی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید