خرابه است مکانش ولی صفا دارد

خرابه است مکانش ولی صفا دارد
سه ساله است و لی عمر عشق را دارد
به قاب کوچک چشمش سر به نیزه پر است
به من بگو که در این چشم خواب جا دارد ؟
در این خرابه غذا و لباس زیبا نیست
به جای هر چه که گفتم فقط خدا دارد
به نام عشق شبی دید هر چه را می خواست
به اسم بوسه فدا کرد هر چه را دارد
حدیث خواب و سر و بوسه ابتدایش بود
تو فکر می کنی این روضه انتها دارد
مگو چرا همه از گریه اش خبر دارند
دلی که عشق شکستن دهد صدا دارد!

شاعر: رضا جعفری
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید