دائم به سرم فکر علی نیست که هست”

دائم به سرم فکر علی نیست که هست”
هرشب به لبم ذکر علی نیست که هست”
دیگر چه سعادتی بود بهتر از این…
در سینه ی من مهر علی نیست که هست”

شاعر: محمد بنواری
نوع شعر: دو بیتی
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام علی علیه السلام ، مدح.

پاسخ دهید