دل بیمار من از چشم تو بیمار تر است

دل بیمار من از چشم تو بیمار تر است
چشم گریان من از ابر گهر بار تر است
گر چه طفلان همه از محنت من با خبرند
ولی از درد دلم عمه خبر دار تر است
همه دشواری وسختی است پس از تو اما
دیدن قاتل تو از همه دشوار تر است
یوسفا گرچه خریدار فراوان داری
نقد جان هر که به کف داشت خریدار تر است
همه هستی ام گرفتار به صد غم اما
بی گمان از اسرا عمه گرفتار تر است

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید