دویده ایم که همراه کاروان باشیم

دویده ایم که همراه کاروان باشیم
رسیده ایم که در جمع عاشقان باشیم
به شوق اوج گرفتن ستاره آمده ایم
که خاکبوس قدم های آسمان باشیم
شما و این همه غربت چگونه جان ندهیم
خدا کند که سزاوار بذل جان باشیم
دو چشم حضرت مادر، دو چشم باران است
چگونه شاهد این درد بی کران باشیم
دویده در رگ ما خون جعفر طیار
زمان آن شده تا عرش پر زنان باشیم
دو بال سبز پریدن به دست اذن شماست
اگر اجازه دهید از پرندگان باشیم
دو نوجوان فدایی دو نوجوان شهید
همان که آرزوی مادر است آن باشیم

شاعر: سید محمد رضا شرافت
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید