شب تو گشته، به شور عزا اضافه شده است

شب تو گشته، به شور عزا اضافه شده است
چه قدر نغمه ی إشفع لنَا اضافه شده است
بقیع آمده در خیمه گاه می گرید
بقیع آمده بر کربلا اضافه شده است
چقدر عمه از این بودن تو دلگرم است
به جمع لشگریان مجتبی اضافه شده است
رجز به روی لبت کینه هایشان رو شد
به زورِ ضربه ی این سنگ ها اضافه شده است
غریب بودی و نیزه گرفته دور تو را
چه قدر دور و برت آشنا اضافه شده است
به زیر مرکب دشمن ز پیکرت کم شد ب
ه خاک کرببلا تا شفا اضافه شده است

شاعر: محسن حنیفی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید