شد تهی دست شه ، چو از کم و بیش

شد تهی دست شه ، چو از کم و بیش
سر خجلت فکند، خود در پیش
اصغر خود به کف گرفت و بگفت
“برگ سبزی است تحفه درویش”

شاعر: سالکی واعظ
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید