شد ز نام دگران گرچه مُکَدَر گوشم

شد ز نام دگران گرچه مُکَدَر گوشم
خورد از نام علی قند مُکَرر گوشم
هرکسی نام تورا بُرد شنیدم به دو گوش
می برد فیض زبان را دو برابر گوشم
گوش اِستاده ام از کودکی ام نام تورا
زان اقامه که ز لب ریخت پدر در گوشم
گوش چپ نیست کم از راست که در میلادم
دو سِری خورده مِی از نام علی هر گوشم
من ز هر لب طلب نام علی داشته ام
نیست امروز بدهکار کسی گر گوشم
نام ِآن تیغ ِ پُر از آب به گوشم خورده است
گوش ماهی نشد این قدر که شد پَر گوشم
بیتی از “قصری”ِ شیرین سخن آمد در یاد
که از آن بیت به شوق تو سراسر گوشم
“قصری”از شوق غلامی شده یک پارچه گوش
قنبری کو که دو صد حلقه کُنَد در گوشم

شاعر: محمد سهرابي
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: امام علی علیه السلام ، مدح.

پاسخ دهید