شعاع آه مرا ضرب در عذاب کنید

شعاع آه مرا ضرب در عذاب کنید

محیط درد گلوی مرا حساب کنید

از التهاب لب من گدازه می ریزد

برای کشتن آتش فشان شتاب کنید

حسین آمده تا آبروی آب شود

به جای هلهله فکری به حال آب کنید

میان جمع شما یک نفر مسلمان نیست ؟

کجاست غیرتتان ، های ، انقلاب کنید

به پیرمرد جوان مرده که نمی خندند

حیا کنید ، از این ظلم اجتناب کنید

مرا که بالش دست رقیه می خواباند

نمی شود که به تیر سه شعبه خواب کنید ؟

به سعی هاجر و سوز گلوی اسماعیل

سراب حلق مرا زمزم رباب کنید

نزاع غنچه و فولاد آخرش پیداست

سه شعبه را که نشد ، نیزه را مجاب کنید

 

شاعر: مصطفی متولی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید