صدای مادری غرق نیازه

صدای مادری غرق نیازه

وجودش یک سره سوز وگدازه

‏کمی آهسته تر دفنش کن ای شاه

‏ببین چشم قشنگش نیمه بازه

 

شاعر: جواد حیدری
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید