ظلم سپاه زخم گذاران شروع شد

ظلم سپاه زخم گذاران شروع شد
طرز جدید کشتن یاران شروع شد
تا حال اگر که نیزه و شمشیر می زدند
اکنون هجوم سنگ بیاران شروع شد
می ریختند روی سرش سنگ جای نقل
در خیمه اشک آینه داران شروع شد
تا زیر سنگ ها نفس او تمام شد
افتاد و جذر و مد سواران شروع شد
وزن سوار و اسب که افتاد روی گل
فصل گلاب گیر بهاران شروع شد
دنده شکسته است که زهرا رسیده است ؟
تجدید خاطرات نگاران شروع شد
افتاد ابر رحمت حق روی پیکرش
یعنی عمو رسیده و باران شروع شد

شاعر:  رضا رسول زاده
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید