کسی که نام شما را صغیر می خواند

کسی که نام شما را صغیر می خواند
حقیقتاً که خودش را فقیر می خواند
علی است شیر خدا و تویی نواده ی او
وَ دل همیشه تو را مثل شیر می خواند
علی اصغری اما بزرگ این دشتی
تو را، کبیر دیارم! امیر می خواند
شبیه جدّ خودت روی دست آمده ای
وَ یک پدر که حدیث غدیر می خواند
سپیدی گلویت مثل نیزه ای دارد
دلاورانه رجز پیش تیر می خواند
نرو اگر بروی یک نفر حرامی هست
که خواهران تو را هم اسیر می خواند

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید