ما را برای کسب شهادت دعا کنید

ما را برای کسب شهادت دعا کنید
این کار را برای رضای خدا کنید
مانند مجتبی پدرم غصه می خورم
گر که مرا به  واژه ی صبر آشنا کنید
بابای من که کرببلا نیست پس شما
فکری به حال این پسر مجتبی کنید
دل نازکم، چه کار کنم!؟ ارث برده ام
با قاسم امام حسن خوب تا کنید
جای زره برای تنم جان فاطمه
لطفی کنید یک کفنی دست و پا کنید
جا مانده ام ز اکبر لیلا، چه می شود!؟
ای تیغ های تشنه مرا هم صدا کنید
من آمدم که در عوض جنگ نهروان
بغض گلو گرفته یتان را رها کنید
دارم به آرزوی دلم می رسم، چه خوب!
در راه عشق زود سرم را جدا کنید

شاعر: محسن مهدوی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید