میل پریدن هست اما بال و پر نه

میل پریدن هست اما بال و پر نه
هر آنچه می خواهی بگو اما بپر نه
حالا که بعد از چند روزی پیش مایی
بابا به جان عمه ام حرف سفر نه
یا نه اگر میل سفر داری دوباره
باشد برو اما بدون همسفر نه
با این کبودی های دور چشم هایم
خیلی شبیه مادرت هستم مگر نه
از گیسوان خاکی ام تا که ببافی
یک چیزهایی مانده امّا آنقدر نه
دیشب که گیسویم به دست باد افتاد
گفتم بکش باشد ولی از پشت سر نه

شاعر: علی اكبر لطیفیان
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید