نوزاد فطرتاً به بوی خوش معطر است

نوزاد فطرتاً به بوی خوش معطر است
ذاتاً شبیه آینه پاک و مطهر است
در جمع خانوادگی بچه دارها
تازه رسیده از همه تو دل برو تر است
ششماهگی زمان بلوغ تبسم است
لبخند طفل پاسخ خوبی مادر است
اینها خصوصیات فراگیر بچه هاست
کز جانب خدای تبارک مقدر است
حالا اگر که طفل حسینی نسب بود
اصغر اگر بود، ز کمالات، اکبر است
قطر گلوی کودک ششماهه کوچک است
در وسع نازک گلویش خار خنجر است
حالا اگر که تیر سه پر شد چه می شود
یک چشم هم زدن همه ی غنچه پرپر است

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید