به هر صبح و شام به بزم یا حسین

عنوان

توضیحات

فایل ها

مداحی

نام مداح: سید مرتضی آل حسینی

به هر صباح و شام

دسته‌ها: مراسم. مناسبت ها: به هر صباح و شام.

پاسخ دهید