هر واژه ی پیکرت غزل واره شده

هر واژه ی پیکرت غزل واره شده

خورشید به دنبال تو آواره شده

روی بدنت نیزه اذان می گوید

تسبیح عقیق پدرت پاره شده

 

ای باغچه ها که یاس پرپر دارید

هفتاد و دو پروانه ی بی سر دارید

تصویر پیمبر به زمین افتاده است

این عکس هزار پاره را بردارید

شاعر: حسنا محمدزاده
نوع شعر: چهار پاره

پاسخ دهید