وقتی نگاه شهر پر از سنگ می شود

وقتی نگاه شهر پر از سنگ می شود
بشکستن هر آینه ، فرهنگ می شود
بیچاره من که عابر این شهر کینه ام
از هر طرف نصب سرم سنگ می شود
بر سبزی بهار در این جا امید نیست
وقتی جفا به جای وفا رنگ می شود
اینجا درخت وقت ثمر ، نیزه می دهد
اینجا کمیت عاطفه ها لنگ می شود
اینجا صدای پتک هر آهنگری چه خوب
با سم اسب جنگ هماهنگ می شود
آوای گریه های غریبانه دلم
در گوش شهر کوفه خوش آهنگ می شود
بر زلف های دختر بابائی ات حسین
هر دست جای شانه زدن چنگ می شود

شاعر: موسی علیمرادی
نوع شعر: غزل
دسته‌ها: اشعار. موضوعات: حضرت مسلم علیه السلام و شهادت.

پاسخ دهید