پیمان خداست عهد و پیمان علی

پیمان خداست عهد و پیمان علی
فرمان خداست عهد و فرمان علی
آن روز که دستها فراوان بودند
اسلام سپرده شد به دستان علی

یک روز هوای نافله خواهم کرد
با غیر علی مقابله خواهم کرد
دنیا هم اگر برابرم صف بکشد
با نام علی مباهله خواهم کرد

شاعر: ايوب پرندآور
نوع شعر: دو بیتی

پاسخ دهید