کس مثل تو جان فدا نکرده قاسم

کس مثل تو جان فدا نکرده قاسم
شوری به دلم بپا نکرده قاسم
ای وای اگر زره به اندازۀ تو
پیدا نشود خدا نکرده قاسم

با نام شما غزل شده شیرین تر
هر گفته و هر مَثَل شده شیرین تر
جان دادن در راه امامت، قاسم
در چشم تو از عسل شده شیرین تر

شاعر:  سیدمجتبی شجاع
نوع شعر: چارپاره

پاسخ دهید