کل اعضای تو بر یکدیگر از رو وصل نیست

کل اعضای تو بر یکدیگر از رو وصل نیست
هر چه دقت می کنم این سو به آن سو وصل نیست
پوست بر انگشت، انگشتان رنجورت به دست
دست بر آرنج و آرنجت به بازو وصل نیست
بیش از این ها زخم داری از که پنهان می کنی؟
مثل دریایی و دریا هم به یک جو وصل نیست
می تواند رد شود از زلف تو دست نسیم
چون که دیگر در سرت گیسو به گیسو وصل نیست
این که این سان چهره اش مانند عباس علی است
پس چرا در صورتش ابرو به ابرو وصل نیست
با چه پایی آمدی سوی حرم، من در تنت
هرچه دقت می کنم پایی به زانو وصل نیست

شاعر: مهدی رحیمی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید