گلبرگ های یاسمنت زیر و رو شده

  گلبرگ های یاسمنت زیر و رو شده
دشتی از آه شعله زنت زیر و رو شده
پیراهنی که بر بدنت بود کنده اند
پیراهنی که شد کفنت زیر و رو شده
از بس که اسب بر بدنت تاخت با سوار
حتی مسیر آمدنت زیر و رو شده
با من بگو به دست که افتاده کاکلت
این طور موی پر شکنت زیر و رو شده ؟
از بس که سنگ بر سر و پای تو ریخته
از بس که نیزه روی تنت زیر و رو شده
انگار جای فاصله ها پر نمی شود
از بس تمامی بدنت زیر و رو شده
تقصیر استخوان سر راه مانده است
شکل نفس نفس زدنت زیر و رو شده
این نعل های تازه چه کردند وای من
چشمت،رخت،لب و دهنت زیر و رو شده

شاعر:
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید