یادش به خیر ناله اگر جوش می گرفت

یادش به خیر ناله اگر جوش می گرفت
دست عمو مرا به سر دوش می گرفت
گاهی هم آفتاب نگاه پدر مرا
گلبوسه می نشاند و در آغوش می گرفت
آن گوشوار غرقه به خونم به جای خود
سیلی هم انتقام من از گوش می گرفت
گاه انتقام خصم ز ما بهر ناله بود
گاهی تقاص از لب خاموش می گرفت
تنها شبیه مادر تو بود دخترت
دستی اگر به زخمی پهلوش می گرفت

شاعر: جواد زمانی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید