دختر اگر یتیم شود پیر می شود

دختر اگر یتیم شود پیر می شود

از زندگی بدون پدر سیر می شود

هم سن و سال ها همه او رانشان دهند

دل نازک است دختر ودلگیر می شود

باشد شبیه مادر خود نافذالکلام

شهری ز گریه اش همه تسخیرمی شود

فریادهای وا ابتایش چو فاطمه

در سرزمین کفر چو تکبیر می شود

وقتی که گیسوان سری پنجه می خورد

هرتاب آن چوحلقه زنجیر می شود

اصلاً رقیه نه! به خدا مرد ،بی هوا

با یک شتابِ ضربه زمین گیرمی شود

دشمن به او نگاه خریدار می کند

خُب شاهزاده بوده و تحقیر می شود

فرزندخارجی است کفن احتیاج نیست

بیهوده نیست این همه تکفیرمی شود

دادندجای غسل تیمم تنش….چرا؟

خون از شکاف زخم سرازیرمی شود

پایش به سوی قبله کشید و به نازگفت:

امشب اگر نیایی پدر دیر می شود

شاعر: قاسم نعمتی
نوع شعر: غزل

پاسخ دهید